Links
🚀

Lịch sử thay đổi

ZaDark 23.9.1

PC 11.2 và Web 9.12

Changed

 • Cập nhật thông tin nhà phát hành thành "ZaDark by Quaric"

ZaDark 23.8.5

PC 11.1 và Web 9.11

Fixed

 • Sửa lỗi Dark Mode trình xem Video (Video Player)

Changed

 • Cập nhật thuật ngữ, nội dung thông báo

Web specific

 • Cập nhật chức năng Ẩn trạng thái (Đang soạn tin, Đã nhận, Đã xem): declarative_net_request.rule_resources
 • [Safari] Tối ưu Logo Quaric SVG

ZaDark 23.8.4

PC 11.0 và Web 9.10

Added

PC specific

 • Mang tính năng Ẩn trạng thái (Đang soạn tin, Đã nhận, Đã xem) trở lại trên Zalo PC 23.7.1 trở lên.
  • Thay đổi lớn về Logic xử lí.
  • Cập nhật filterUrls.
  • Giới hạn kĩ thuật: Xem mục Notes bên dưới.

Changed

 • Thay đổi màu của Logo nhà phát hành Quaric.

Notes

 • Vì Zalo PC giới hạn quyền sử dụng các API của Electron nên các tính năng sau sẽ bị ảnh hưởng:
  • Bật/Tắt Ẩn trạng thái (Đang soạn tin, Đã nhận, Đã xem): Người dùng phải khởi động lại Zalo PC để áp dụng thay đổi.
  • [Windows] Hộp thoại thông báo chỉ hỗ trợ Dark Mode trên Zalo PC 23.7.1 trở lên. Light Mode, ẩn tin nhắn, ảnh đại diện và tên không khả dụng.
  • Mặc dù các tính năng bị ảnh hưởng, nhưng đây là điểm cộng khi Zalo luôn cải tiến mã nguồn trở nên tốt hơn.

ZaDark 23.8.3

PC 10.2 && Web 9.8

Fixed

Web specific

 • [Firefox] Sửa lỗi không thể cài đặt phông chữ (#74)

Changed

 • Thay đổi màu sắc nhãn "Pro"
 • Thay đổi vị trí Popup Cài đặt ZaDark

ZaDark 23.8.2

PC 10.1 && Web 9.7

Added

 • [Safari] Gia hạn tài khoản Apple Developer, mang ZaDark for Safari trở lại Mac App Store
 • Thêm nhãn Pro giúp nhận diện ZaDark Pro

Changed

Web specific

 • Cải thiện tuỳ chỉnh phông chữ từ Google
 • Sửa lỗi CSP (Content Security Policy) khi tuỳ chỉnh phông chữ từ Google
 • Cập nhật phím tắt tương thích với Safari

ZaDark 23.8.1

PC 10.0

Fixed

 • [Windows] Sửa lỗi ZaDark không hoạt động trên Zalo PC 23.7.1 trở lên (Vì Zalo nâng cấp mã nguồn)

Removed

 • Tính năng Ẩn trạng thái (Đang soạn tin, Đã nhận, Đã xem) không khả dụng trên Zalo PC 23.7.1 trở lên
 • [Windows] Hộp thoại thông báo chỉ hỗ trợ Dark Mode (Light Mode, ẩn tin nhắn, ảnh đại diện và tên không khả dụng) trên Zalo PC 23.7.1 trở lên
Một vài tính năng không khả dụng vì Zalo nâng cấp mã nguồn, ZaDark sẽ cập nhật trong thời gian tới.

ZaDark 23.7.5

PC 9.6 && Web 9.6

Added

 • Bổ sung giải thích (Tooltip) cho chức năng
  • Ẩn trạng thái Đang soạn tin (Typing) ...
  • Ẩn trạng thái Đã nhận (Received)
  • Ẩn trạng thái Đã xem (Seen)

PC specific

 • Thêm chế độ cài đặt / gỡ cài đặt nhanh bằng câu lệnh
  • Windows
   • Giải nén file ZaDark.zip, mở Terminal hoặc Command Prompt
   • Nhập cú pháp cài ZaDark
    • "\Thu_Muc_Chua_File_ZaDark\ZaDark 9.6.exe" install hoặc
    • "\Thu_Muc_Chua_File_ZaDark\ZaDark 9.6.exe" in
   • Nhập cú pháp gỡ ZaDark
    • "\Thu_Muc_Chua_File_ZaDark\ZaDark 9.6.exe" uninstall hoặc
    • "\Thu_Muc_Chua_File_ZaDark\ZaDark 9.6.exe" un
   • Ví dụ
    • "C:\Users\ncdai\Downloads\ZaDark 9.6\ZaDark 9.6.exe" install
  • macOS
   • Sau khi chạy file ZaDark.pkg, mở Terminal
   • Nhập cú pháp cài ZaDark
    • /Applications/ZaDark install hoặc
    • /Applications/ZaDark in
   • Nhập cú pháp gỡ ZaDark
    • /Applications/ZaDark uninstall hoặc
    • /Applications/ZaDark un
 • Chỉ mở Feedback Unsintall khi người dùng gỡ cài đặt ZaDark lần đầu
 • ZaDark lưu cài đặt vào đường dẫn
  • Windows: C:\Users\TenNguoiDung\.zadarkconfig
  • macOS: /Users/TenNguoiDung/.zadarkconfig
  • Mục đích
   • Xác định có phải người dùng gỡ cài đặt lần đầu không
   • Chuẩn bị cho tính năng Auto Update ZaDark, Auto Reinstall ZaDark
 • [Windows] Thay đổi đường dẫn chứa chương trình fastlist (Chương trình giúp ZaDark xác định Process ID của Zalo để tắt Zalo trước khi cài đặt)
  • C:\Users\TenNguoiDung\.zadark\fastlist-0.3.0.exe

Changed

 • Thêm màu nền tối (Overlay) giúp người dùng tập trung vào Popup cài đặt ZaDark hơn
 • Bỏ nhãn BETA của cài đặt phông chữ từ Google Fonts
 • Ẩn Tin nhắn gần nhất: Giữ lại Nhãn (Label) cuộc trò chuyện (#57)

ZaDark 23.7.4

PC 9.5 && Web 9.5

Added

 • Cập nhật chức năng: Ẩn Tin nhắn trong cuộc trò chuyện
  • Hỗ trợ Ẩn nội dung khung soạn tin nhắn (#62)
  • Thêm minh hoạ cách sử dụng (Thay thế Tooltip khó hiểu)
 • Kích hoạt/Vô hiệu hoá sử dụng phím tắt (#68)

Changed

 • Thay đổi màu của Logo nhà phát hành Quaric

ZaDark 23.7.3

PC 9.4 && Web 9.4

Fixed

 • Sửa lỗi màu nền không thay đổi khi rê chuột/lựa chọn tin nhắn nhanh (#65)

Windows specific

 • Sửa lỗi phím tắt "Ẩn ảnh đại diện, tên cuộc trò chuyện" bị trùng (#66)

ZaDark 23.7.2

PC 9.3 && Web 9.3

Fixed

PC specific

 • Sửa lỗi tính năng Ẩn trạng thái "Đang soạn tin...", "Đã nhận", "Đã xem" không hoạt động
 • [Windows] Sửa lỗi hộp thoại thông báo (góc phải dưới)
  • Lỗi Dark Mode
  • Lỗi ẩn tin nhắn gần nhất
  • Lỗi ẩn ảnh đại diện & tên cuộc trò chuyện

Web specific

 • [Opera, Edge, Firefox] Sửa lỗi không thể tuỳ chỉnh phông chữ từ Google Fonts

Changed

 • Tách tính năng Ẩn Ảnh đại diện & Tên cuộc trò chuyện ra 2 mục cài đặt (#64)

ZaDark 23.7.1

PC 9.2 && Web 9.2

Fixed

 • Sửa lỗi collapse/expand các session ở mục Thông tin hội thoại (#60)

Added

 • Tuỳ chỉnh phông chữ từ Google Fonts (BETA) (#55, #52)

Changed

 • Làm nổi bật phím tắt tin nhắn nhanh (VD: /hello) (#59)
 • Sửa lỗi Dark Mode nhãn thời gian của tin nhắn
 • Thay đổi phím tắt tuỳ chỉnh cỡ chữ (#58)
Tên chức năng
Windows
macOS
Tuỳ chỉnh cỡ chữ của tin nhắn
Ctrl+9 / Ctrl+0
⌘9 / ⌘0
Mở cài đặt ZaDark
Ctrl+D
⌘D
 • Tối ưu mã nguồn

ZaDark 23.6.4

PC 9.1 && Web 9.1

Changed

 • Hỗ trợ Dark Mode nhãn trạng thái "Đã nhận", "Đã gửi" (.bubble-message-status)
 • Sửa lỗi Dark Mode nhãn tin nhắn chưa đọc (.conv-action__unread-v2 .conv-unread)
 • Hỗ trợ Ẩn ảnh đại diện ở nhãn trạng thái "Đã xem" (.seen-msg-stt)

ZaDark 23.6.3

PC 9.0 && Web 9.0

Added

Hỗ trợ phím tắt (Shortcuts) để bật / tắt nhanh các chức năng
Tên chức năng
Windows
macOS
Tuỳ chỉnh cỡ chữ của tin nhắn
Alt+- / Alt+=
⌥+- / ⌥+=
Ẩn Tin nhắn gần nhất
Ctrl+1
⌘1
Ẩn Tin nhắn trong cuộc trò chuyện
Ctrl+2
⌘2
Ẩn Ảnh đại diện & Tên cuộc trò chuyện
Ctrl+3
⌘3
Ẩn trạng thái Đang soạn tin (Typing) ...
Ctrl+4
⌘4
Ẩn trạng thái Đã nhận (Received)
Ctrl+5
⌘5
Ẩn trạng thái Đã xem (Seen)
Ctrl+6
⌘6
Mở cài đặt ZaDark
Alt+Z
⌥Z

Changed

 • Cập nhật chức năng: Ẩn Ảnh đại diện & Tên cuộc trò chuyện
  • Hỗ trợ danh sách tìm kiếm gần đây
  • Hỗ trợ danh sách kết quả tìm kiếm
  • Ẩn tên trong ô nhập tin nhắn (placeholder)
 • Bo tròn góc (8px) giúp tạo cảm giác dễ chịu hơn
 • Tối ưu mã nguồn

ZaDark 23.6.2

PC 8.5 && Web 8.17

Added

 • [Core] Thêm chức năng "Ẩn Ảnh đại diện & Tên cuộc trò chuyện"
 • [Core] Mở Google Forms "Phản hồi ZaDark (Uninstall)" sau khi gỡ ZaDark

Web specific

 • [Firefox specific] Thêm chức năng cho Firefox 113 trở lên
  • Ẩn trạng thái Đang soạn tin (Typing) ...
  • Ẩn trạng thái Đã nhận (Received)
  • Ẩn trạng thái Đã xem (Seen)
Riêng tư : Ẩn Ảnh đại diện & Tên cuộc trò chuyện

Changed

 • [ZaDark Settings] Thêm "Ly Café" (Donate)
 • [Source code] Tối ưu mã nguồn
 • [UX] Tách tính năng "Chống nhìn trộm tin nhắn" thành (quay về phiên bản trước)
  • Ẩn Tin nhắn gần nhất trong danh sách trò chuyện
  • Ẩn Tin nhắn trong cuộc trò chuyện
 • [UX] Giảm hiệu ứng (transition duration) chuyển màu khi rê chuột (hover) vào các nội dung
 • [UX] Bỏ tất cả hiệu ứng mờ (filter blur)

ZaDark 23.6.1
🍼

PC 8.4 && Web 8.16

Added

 • [Core] Bổ sung cho chức năng "Thay đổi cỡ chữ của tin nhắn" : Áp dụng cho tin nhắn có hình ảnh

Changed

 • [ZaDark Settings]
  • Giảm sáng cho biểu tượng màu trắng của công tắc (switch)
  • Thay đổi địa chỉ Phản hồi (sử dụng Canny thay Google Forms)
  • Hợp nhất tính năng "Ẩn Tin nhắn gần nhất ở Danh sách trò chuyện" và "Ẩn Tin nhắn trong Cuộc trò chuyện" thành "Chống nhìn trộm tin nhắn" (Rê chuột vào dấu chấm hỏi để xem giải thích chi tiết)
  • Cập nhật một số chi tiết nhỏ khác
 • [Source code]
  • Thay đổi flow thoát Zalo PC
  • Thay đổi cấu trúc đặt tên cho tập tin cài đặt ngắn gọn hơn

ZaDark 23.5.7

PC 8.3 && Web 8.15

Added

 • Tuỳ chỉnh cỡ chữ trong Tin nhắn

ZaDark 23.5.6

PC 8.2 && Web 8.14

Fixed

 • [Search] Sửa lỗi màu nền của từ khoá trùng khớp có màu vàng
 • [Format message] Sửa lỗi menu tuỳ chọn màu chữ ở chế độ "Định dạng tin nhắn" (Format message)

Changed

 • [ZaDark Settings] Cập nhật biểu tượng ZaDark trên menu trái

PC specific

 • [CLI] Thay đổi giao diện chọn chức năng : Người dùng sử dụng mũi tên lên/xuống để chọn chức năng
 • [CLI] Thêm menu "Hướng dẫn"
 • [Windows specific] Thêm biểu tượng ZaDark cho tập tin cài đặt
 • [macOS specific] Tự động tắt ứng dụng Terminal sau khi cài đặt ZaDark thành công
 • [macOS specific] Cải thiện trải nghiệm (UX) cài đặt ZaDark
  • Không cần tắt GateKeeper
  • Không yêu cầu quyền Root (Nhập lệnh sudo ...)
   • Trong một vài trường hợp ZaDark báo lỗi "EACCES: permission denied, ...", bạn cần mở Terminal nhập lệnh "sudo /Applications/ZaDark" để sử dụng
  • Đóng gói ZaDark dưới dạng "pkg"
   • Khi chạy tập tin pkg, ZaDark for macOS sẽ được giải nén vào "Finder > Applications > ZaDark"
   • Hệ thống sẽ tự khởi động ZaDark khi giải nén thành công
   • Để chạy lại ZaDark, truy cập "Finder > Applications > ZaDark"
 • [Source code] : Nâng cấp công cụ ký và xác nhận ứng dụng macOS (notarytool)
 • [Source code] : Tối ưu mã nguồn

ZaDark v23.5.5

PC v8.1

Added

PC specific

 • Giao diện của Hộp thoại thông báo thay đổi theo cài đặt ZaDark (Windows)
 • Ẩn tin nhắn trong Hộp thoại thông báo khi bật Ẩn "Tin nhắn" trong Cuộc trò chuyện & Thông báo (Windows)
 • Tự động thoát Zalo PC trước khi cài đặt, gỡ cài đặt ZaDark

Changed

PC specific

 • Giảm thông tin trên giao diện
 • Giảm số lần nhấn phím khi sử dụng

ZaDark v23.5.4

PC v8.0 && Web v8.13

Added

 • Bổ sung cho chức năng: Ẩn "Tin nhắn" trong Cuộc trò chuyện
  • Hỗ trợ ẩn tin nhắn có 2 ảnh trở lên (photo group)
  • Hỗ trợ ẩn cuộc gọi
  • Hỗ trợ ẩn nhắc nhở
  • Hỗ trợ ẩn các sự kiện (thành viên rời nhóm, hoàn thành công việc,...)
  • Hỗ trợ ẩn tin nhắn được ghim

PC specific

Tính năng Ẩn trạng thái đã có mặt trên Zalo PC kể từ ZaDark PC v8.0
🎉
 • Thêm chức năng: Ẩn trạng thái "Đang soạn tin nhắn ..."
 • Thêm chức năng: Ẩn trạng thái "Đã nhận" tin nhắn
 • Thêm chức năng: Ẩn trạng thái "Đã xem" tin nhắn

ZaDark v23.5.3

PC v7.14 && Web v8.12

Added

 • Thêm cài đặt Riêng tư : Ẩn "Tin nhắn" trong Cuộc trò chuyện
  • Chức năng giúp ngăn chặn người khác nhìn trộm tin nhắn của bạn
  • Di chuyển chuột vào Vùng hiển thị tin nhắn xem tin nhắn
 • Thêm Tooltip giải thích cho các cài đặt Riêng tư

Fixed

 • .zadark-select : cursor pointer
Riêng tư : Ẩn "Tin nhắn" trong Cuộc trò chuyện

ZaDark v23.5.2

PC v7.13 && Web v8.11

Fixed

 • Modal: Bỏ hiệu ứng mờ khi mờ nền (Hiệu ứng mờ nền có thể làm Zalo bị dựt khi mở Modal ở những máy tính có cấu hình thấp)
 • ZaDark Popup: Bỏ định dạng rtl (right to left) ở lựa chọn Phông chữ
 • ZaDark Popup: Sửa lỗi màu nền của danh sách lựa chọn Phông chữ

ZaDark v23.5.1

PC v7.12 && Web v8.10

Added

 • ZaDark Popup: Thêm Menu Bình chọn, Phản hồi

Changed

 • ZaDark Popup: Làm gọn lựa chọn Phông chữ

ZaDark v23.4.4

PC v7.11 && Web v8.9

Changed

 • Giảm độ mờ (blur) và tối ưu Modal Backdrop

Fixed

 • Canh giữa theo chiều dọc của tin nhắn được ẩn (••••••)
 • Khắc phục lỗi biểu tượng "Play" tin nhắn audio bị mất

ZaDark v23.4.3

PC v7.10 && Web v8.8

Added

 • Thêm dấu hiệu nhận biết khi ZaDark cập nhật phiên bản mới (Dấu chấm đỏ ở Menu ZaDark trên Zalo)
  • Tính năng giúp bạn biết được ZaDark đã thay đổi những gì ở mỗi bản cập nhật
  • Nhấn vào Menu ZaDark > Tên phiên bản để xem thay đổi trong bản cập nhật
 • Thêm cài đặt Riêng tư : Ẩn "Tin nhắn gần nhất" ở Danh sách trò chuyện (Bên trái)
  • Tính năng hạn chế người khác nhìn lén nội dung tin nhắn gần nhất của bạn với bạn bè ở Danh sách trò chuyện (Bên trái)
  • Tin nhắn sẽ hiển thị khi bạn rê chuột hoặc nhấn vào cuộc trò chuyện
Riêng tư : Ẩn "Tin nhắn gần nhất" ở Danh sách trò chuyện (Bên trái)

ZaDark v23.4.2

PC v7.9 && Web v8.7

Added

 • Thêm phông chữ : Source Sans Pro

Changed

 • Thay đổi màu chữ và viền của "Tab trò chuyện", "Tab Sticker", "Tab Kho lưu trữ" : Chuyển từ xanh dương sang trắng
 • Bo tròn ô tìm kiếm
 • Thay đổi màu nền khi double-click vào tin nhắn (highlighted)

Fixed

 • Sửa lỗi màu icon và chữ của trạng thái tập tin "Lưu bền cloud (Cloud saved)" bị mờ khó đọc
 • Sửa lỗi Tab Kho lưu trữ bị lệch nội dung
 • Sửa lỗi tiêu đề "Kho lưu trữ, Danh sách nhắc hẹn" và các nút ở chi tiết cuộc trò chuyện bị lệch

Web specific

 • Sửa lỗi cài đặt riêng tư trở về mặc định sau khi cập nhật phiên bản mới (Các cài đặt sẽ được lưu kể từ phiên bản này)
 • Sửa lỗi không thể ẩn trạng thái "Đã nhận" tin nhắn trong cuộc trò chuyện mã hoá đầu cuối (E2EE)
 • Cập nhật logic cài đặt riêng tư : Gửi yêu cầu cập nhật đến "Service Worker" của tiện ích để xử lý

ZaDark v23.4.1

PC v7.8 && Web v8.6

Added

 • Thêm nhãn Chưa hỗ trợ trên [Zalo PC, Firefox] cho tính năng Riêng tư

Changed

 • Làm gọn nhãn Business ở tên cuộc trò chuyện
 • Làm gọn Cài đặt phông chữ
 • Bỏ nội dung giới thiệu ZaDark ở màn hình Chào mừng

ZaDark v23.3.2

PC v7.7 && Web v8.5
Tuỳ chỉnh Phông chữ

Added

 • Tuỳ chỉnh Phông chữ:
  • Mặc định (Phông chữ gốc của Zalo)
  • Open Sans (Phông chữ gốc của ZaDark)
  • Inter
  • Roboto
  • Lato

Changed

 • Làm gọn giao diện Tuỳ chỉnh ZaDark (ZaDark Popup)
 • Đổi tên giao diện "Tự động" thành "Theo hệ thống" và bỏ giải thích "Giao diện Zalo sẽ thay đổi theo Hệ điều hành"

ZaDark v23.3.1

Nếu đã bạn đã cài ZaDark PC v7.6 hoặc Web v8.4 thì không cần cài đặt lại

Changed

 • Thay thế dấu . thành _ ở tên phiên bản trong tên của tập tin cài đặt (Giải quyết vấn đề macOS không xác định được định dạng của tập tin cài đặt là Unix Executable File)

ZaDark v23.2.1

PC v7.6 && Web v8.4

Changed

 • .disk-usage-chart > .another-app-usage : Thay đổi màu nền
 • .setting-section-content__theme : Ẩn cài đặt giao diện của Zalo vì chỉ có 1 lựa chọn giao diện Mặc định
 • .bubble-contact-card : Cập nhật màu sắc của viền (border-color)
 • .slideshow__page__text__title : Cập nhật chữ đậm hơn (500)
 • .conv-item-title__name : Cập nhật chữ đậm hơn (500)
 • .lock-icon : Cập nhật màu của Biểu tượng mã hoá đầu cuối (E2EE) nhạt hơn
 • .slideshow__page__image : Thay đổi độ bo tròn góc (16px)
 • ZaDark Settings : Tăng độ bo tròn góc (8px)
 • ZaDark Settings : Làm gọn nhãn "ZaDark from Quaric"
 • ZaDark Settings : Bỏ Menu Website và Donate trên Header (Mục đích loại bỏ nội dung không cần thiết với người dùng)

ZaDark v23.1.3

PC v7.5 && Web v8.3

Added

PC specific (Windows)

 • Notification : Hỗ trợ Dark Mode cho Hộp thoại thông báo ở góc phải dưới trên Windows
Hạn chế : Hộp thoại thông báo luôn ở Dark Mode kể cả bạn chuyển sang giao diện Sáng trên Zalo.
Hộp thoại thông báo ở góc phải dưới trên Windows

Fixed

 • .leftbar-unread : Làm gọn kích thước nhãn chưa đọc tin nhắn
 • .conv-action__unread : Thay đổi màu nền (xanh dương thành đỏ) chưa đọc tin nhắn

ZaDark v23.1.2

PC v7.4 && Web v8.2

Fixed

 • Settings : Sửa lỗi màu nền MenuLeft không tương phản tốt
 • .conv--unreadMark : Làm gọn kích thước biểu tượng chưa đọc tin nhắn (Dấu chấm đỏ)
 • .zavatar-online : Tăng kích thước biểu tượng Trực tuyến (Dấu chấm xanh lá)

Changed

 • Welcome : Cập nhật màu nền Trang chào mừng
 • Welcome : Cập nhật Tiêu đề chào mừng
 • Welcome : Cập nhật màu chữ Nút chuyển slide (<, >)
 • App Lock : Cập nhật fontSize, textColor
 • .chat-date : Cập nhật màu nền và màu chữ
 • .message-view__guide, .tds-bubble-info-ecard__container : Cập nhật màu nền
 • .event-message, .onboard-message : Cập nhật màu nền

ZaDark v23.1.1

PC v7.3 && Web v8.1

Fixed

 • Button : Cập nhật bảng màu theo cập nhật của Zalo
 • Settings : Cập nhật màu nền MenuLeft

PC specific (macOS)

 • Sửa lỗi khoảng cách Avatar và macOS TitleBar ở Zalo Tabs quá lớn

Changed

 • LeftTab : Thay đổi giao diện khi Hover, Selected TabItem
 • QuoteLine : Thay đổi chiều rộng và bo tròn của trích dẫn tin nhắn

ZaDark v22.12.5

PC v7.2

Fixed

PC specific

 • Sửa lỗi khoảng cách giữa phần "Giao diện" và "ZaDark from Quaric" ở ZaDark Popup
 • Cập nhật mô tả cho "Giao diện tự động"

ZaDark v22.12.4

Changed

PC (macOS) specific

 • Thay đổi cách đóng gói ZaDark PC (macOS)

ZaDark v22.12.3

PC v7.1

Fixed

PC specific

 • Sửa lỗi hiển thị sai phần Cài đặt riêng tư. Cài đặt riêng tư chỉ có trên ZaDark Web

ZaDark v22.12.2

PC v7.0 && Web v8.0
Người dùng có thể tuỳ chỉnh ZaDark ngay trên Zalo

Added

 • Thêm Menu tuỳ chỉnh ZaDark vào Menu bên trái của Zalo. Kể từ PC v7.0, Web 8.0 người dùng có thể tuỳ chỉnh ZaDark ngay trên Zalo

Changed

PC specific

 • Thay đổi Flow tuỳ chỉnh giao diện và cài đặt giao diện tối

Web specific

 • Thay đổi Flow tuỳ chỉnh giao diện và chức năng riêng tư
 • ZaDark for Opera: Nâng cấp lên Manifest v3

Fixed

 • Sửa lỗi Avatar Alpha

Web specific

 • Sửa giao diện Banner Download Zalo PC

ZaDark v22.12.1

PC v6.1 && Web v7.1

Changed

 • Thêm nhận diện thương hiệu của Nhà phát hành
 • Cập nhật địa chỉ Website chính thức sang https://zadark.quaric.com
 • Thêm Menu "Donate"

ZaDark v22.11.2

PC v6.0 && Web v7.0

Fixed

 • Sửa lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo Web có sự thay đổi lớn lần 2 về bảng màu (Colors CSS Variables) từ ngày 22/11/2022
 • Sẵn sàng cho sự thay đổi lớn về bảng màu (Colors CSS Variables) trên Zalo PC
 • .quote-line
 • .card a

ZaDark v22.11.1

PC v5.6 && Web v.6.6

Fixed

 • .item-calendar-preview > .date : Sửa lỗi màu sắc của "Ngày" trong Calendar Preview
 • .message-view : Sửa lỗi Font chữ của nội dung tin nhắn không phải là Font "Open Sans"
 • .reminder-info-v2 > .wd-time__txt : Sửa lỗi màu sắc của "Ngày" của Calendar trong Reminder

ZaDark v22.9.6

PC v5.5 && Web v6.5

Changed

 • .card--undo : Bỏ hiệu ứng mờ cho tin nhắn được thu hồi
 • :selection : Cập nhật màu nền khi tô khối chữ
 • colors : Thay đổi màu sắc sáng hơn (Red, Orange, Yellow, Green, Teal, Purple và Pink)
 • .popover-v2, .popover-v3, .zmenu-body.content-only : Cập nhật hiệu ứng đổ bóng cho Popover, Menu

Fixed

 • .chat-message.highlighted : Sửa lỗi màu sắc tin nhắn highlighted
 • .z--btn--fill--secondary-red:hover : Sửa lỗi màu chữ khi rê chuột vào nút (viền đỏ)

Web specific

 • .nav__tabs__zalo (Safari)

ZaDark v22.9.5

PC v5.4 && Web v6.4

Changed

 • scrollbar : Cập nhật màu nền nhạt hơn cho thanh cuộn
 • self-bubble-chat : Cập nhật màu nền tin nhắn của tôi (Màu sắc giống trên Zalo Mobile)
 • .z-tooltip : Cập nhật Dark Mode cho Tooltip
 • .user-reacted-container : Cập nhật Dark Mode cho "Danh sách bày tỏ cảm xúc"
 • .toast-v2 : Cập nhật Dark Mode cho Toast v2
 • ::selection : Cập nhật màu nền khi tô khối chữ

Fixed

 • .zl-avatar__badge : Sửa lỗi màu sắc của biểu tượng "Đang trực tuyến" ở Avatar
 • tab-bar-item : Sửa lỗi Tab Bar Item không nằm giữa ở mục "Thông tin hội thoại"