Links

Lịch sử thay đổi

ZaDark v22.12.1

PC v6.1 && Web v7.1

Changed

 • Thêm nhận diện thương hiệu của Nhà phát hành
 • Cập nhật địa chỉ Website chính thức sang https://zadark.quaric.com
 • Thêm Menu "Donate"

ZaDark v22.11.2

PC v6.0 && Web v7.0

Fixed

 • Sửa lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo Web có sự thay đổi lớn lần 2 về bảng màu (Colors CSS Variables) từ ngày 22/11/2022
 • Sẵn sàng cho sự thay đổi lớn về bảng màu (Colors CSS Variables) trên Zalo PC
 • .quote-line
 • .card a

ZaDark v22.11.1

PC v5.6 && Web v.6.6

Fixed

 • .item-calendar-preview > .date : Sửa lỗi màu sắc của "Ngày" trong Calendar Preview
 • .message-view : Sửa lỗi Font chữ của nội dung tin nhắn không phải là Font "Open Sans"
 • .reminder-info-v2 > .wd-time__txt : Sửa lỗi màu sắc của "Ngày" của Calendar trong Reminder

ZaDark v22.9.6

PC v5.5 && Web v6.5

Changed

 • .card--undo : Bỏ hiệu ứng mờ cho tin nhắn được thu hồi
 • :selection : Cập nhật màu nền khi tô khối chữ
 • colors : Thay đổi màu sắc sáng hơn (Red, Orange, Yellow, Green, Teal, Purple và Pink)
 • .popover-v2, .popover-v3, .zmenu-body.content-only : Cập nhật hiệu ứng đổ bóng cho Popover, Menu

Fixed

 • .chat-message.highlighted : Sửa lỗi màu sắc tin nhắn highlighted
 • .z--btn--fill--secondary-red:hover : Sửa lỗi màu chữ khi rê chuột vào nút (viền đỏ)

Web specific

 • .nav__tabs__zalo (Safari)

ZaDark v22.9.5

PC v5.4 && Web v6.4

Changed

 • scrollbar : Cập nhật màu nền nhạt hơn cho thanh cuộn
 • self-bubble-chat : Cập nhật màu nền tin nhắn của tôi (Màu sắc giống trên Zalo Mobile)
 • .z-tooltip : Cập nhật Dark Mode cho Tooltip
 • .user-reacted-container : Cập nhật Dark Mode cho "Danh sách bày tỏ cảm xúc"
 • .toast-v2 : Cập nhật Dark Mode cho Toast v2
 • ::selection : Cập nhật màu nền khi tô khối chữ

Fixed

 • .zl-avatar__badge : Sửa lỗi màu sắc của biểu tượng "Đang trực tuyến" ở Avatar
 • tab-bar-item : Sửa lỗi Tab Bar Item không nằm giữa ở mục "Thông tin hội thoại"