Links

Lịch sử thay đổi

ZaDark v23.1.3

PC v7.5 && Web v8.3

Added

PC specific (Windows)

 • Notification : Hỗ trợ Dark Mode cho Hộp thoại thông báo ở góc phải dưới trên Windows
Hạn chế : Hộp thoại thông báo luôn ở Dark Mode kể cả bạn chuyển sang giao diện Sáng trên Zalo.
Hộp thoại thông báo ở góc phải dưới trên Windows

Fixed

 • .leftbar-unread : Làm gọn kích thước nhãn chưa đọc tin nhắn
 • .conv-action__unread : Thay đổi màu nền (xanh dương thành đỏ) chưa đọc tin nhắn

ZaDark v23.1.2

PC v7.4 && Web v8.2

Fixed

 • Settings : Sửa lỗi màu nền MenuLeft không tương phản tốt
 • .conv--unreadMark : Làm gọn kích thước biểu tượng chưa đọc tin nhắn (Dấu chấm đỏ)
 • .zavatar-online : Tăng kích thước biểu tượng Trực tuyến (Dấu chấm xanh lá)

Changed

 • Welcome : Cập nhật màu nền Trang chào mừng
 • Welcome : Cập nhật Tiêu đề chào mừng
 • Welcome : Cập nhật màu chữ Nút chuyển slide (<, >)
 • App Lock : Cập nhật fontSize, textColor
 • .chat-date : Cập nhật màu nền và màu chữ
 • .message-view__guide, .tds-bubble-info-ecard__container : Cập nhật màu nền
 • .event-message, .onboard-message : Cập nhật màu nền

ZaDark v23.1.1

PC v7.3 && Web v8.1

Fixed

 • Button : Cập nhật bảng màu theo cập nhật của Zalo
 • Settings : Cập nhật màu nền MenuLeft

PC specific (macOS)

 • Sửa lỗi khoảng cách Avatar và macOS TitleBar ở Zalo Tabs quá lớn

Changed

 • LeftTab : Thay đổi giao diện khi Hover, Selected TabItem
 • QuoteLine : Thay đổi chiều rộng và bo tròn của trích dẫn tin nhắn

ZaDark v22.12.5

PC v7.2

Fixed

PC specific

 • Sửa lỗi khoảng cách giữa phần "Giao diện" và "ZaDark from Quaric" ở ZaDark Popup
 • Cập nhật mô tả cho "Giao diện tự động"

ZaDark v22.12.4

Changed

PC (macOS) specific

 • Thay đổi cách đóng gói ZaDark PC (macOS)

ZaDark v22.12.3

PC v7.1

Fixed

PC specific

 • Sửa lỗi hiển thị sai phần Cài đặt riêng tư. Cài đặt riêng tư chỉ có trên ZaDark Web

ZaDark v22.12.2

PC v7.0 && Web v8.0
Người dùng có thể tuỳ chỉnh ZaDark ngay trên Zalo

Added

 • Thêm Menu tuỳ chỉnh ZaDark vào Menu bên trái của Zalo. Kể từ PC v7.0, Web 8.0 người dùng có thể tuỳ chỉnh ZaDark ngay trên Zalo

Changed

PC specific

 • Thay đổi Flow tuỳ chỉnh giao diện và cài đặt giao diện tối

Web specific

 • Thay đổi Flow tuỳ chỉnh giao diện và chức năng riêng tư
 • ZaDark for Opera: Nâng cấp lên Manifest v3

Fixed

 • Sửa lỗi Avatar Alpha

Web specific

 • Sửa giao diện Banner Download Zalo PC

ZaDark v22.12.1

PC v6.1 && Web v7.1

Changed

 • Thêm nhận diện thương hiệu của Nhà phát hành
 • Cập nhật địa chỉ Website chính thức sang https://zadark.quaric.com
 • Thêm Menu "Donate"

ZaDark v22.11.2

PC v6.0 && Web v7.0

Fixed

 • Sửa lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo Web có sự thay đổi lớn lần 2 về bảng màu (Colors CSS Variables) từ ngày 22/11/2022
 • Sẵn sàng cho sự thay đổi lớn về bảng màu (Colors CSS Variables) trên Zalo PC
 • .quote-line
 • .card a

ZaDark v22.11.1

PC v5.6 && Web v.6.6

Fixed

 • .item-calendar-preview > .date : Sửa lỗi màu sắc của "Ngày" trong Calendar Preview
 • .message-view : Sửa lỗi Font chữ của nội dung tin nhắn không phải là Font "Open Sans"
 • .reminder-info-v2 > .wd-time__txt : Sửa lỗi màu sắc của "Ngày" của Calendar trong Reminder

ZaDark v22.9.6

PC v5.5 && Web v6.5

Changed

 • .card--undo : Bỏ hiệu ứng mờ cho tin nhắn được thu hồi
 • :selection : Cập nhật màu nền khi tô khối chữ
 • colors : Thay đổi màu sắc sáng hơn (Red, Orange, Yellow, Green, Teal, Purple và Pink)
 • .popover-v2, .popover-v3, .zmenu-body.content-only : Cập nhật hiệu ứng đổ bóng cho Popover, Menu

Fixed

 • .chat-message.highlighted : Sửa lỗi màu sắc tin nhắn highlighted
 • .z--btn--fill--secondary-red:hover : Sửa lỗi màu chữ khi rê chuột vào nút (viền đỏ)

Web specific

 • .nav__tabs__zalo (Safari)

ZaDark v22.9.5

PC v5.4 && Web v6.4

Changed

 • scrollbar : Cập nhật màu nền nhạt hơn cho thanh cuộn
 • self-bubble-chat : Cập nhật màu nền tin nhắn của tôi (Màu sắc giống trên Zalo Mobile)
 • .z-tooltip : Cập nhật Dark Mode cho Tooltip
 • .user-reacted-container : Cập nhật Dark Mode cho "Danh sách bày tỏ cảm xúc"
 • .toast-v2 : Cập nhật Dark Mode cho Toast v2
 • ::selection : Cập nhật màu nền khi tô khối chữ

Fixed

 • .zl-avatar__badge : Sửa lỗi màu sắc của biểu tượng "Đang trực tuyến" ở Avatar
 • tab-bar-item : Sửa lỗi Tab Bar Item không nằm giữa ở mục "Thông tin hội thoại"