Links

Thông báo

Thông báo đổi tên Nhà phát hành và Địa chỉ Website chính thức của ZaDark
Đã khắc phục lỗi hiển thị sai màu sắc trên Zalo PC v22.1.1 (30/11/2022)
🎉
Đã khắc phục lỗi hiển thị sai màu sắc trên Zalo Web (25/11/2022)
🎉
Đã khắc phục lỗi hiển thị sai màu sắc trên Zalo PC v22.9.1
🎉
Đã khắc phục lỗi hiển thị sai màu sắc trên Zalo Web (31/08/2022)
🎉