Links
📝

Giấy phép mã nguồn mở

Mã nguồn của ZaDark được cung cấp miễn phí để sử dụng, sửa đổi và phân phối theo các quyền, giới hạn và điều kiện được liệt kê trong Giấy phép Mozilla Public License 2.0.
ZaDark thay đổi Giấy phép mã nguồn mở từ MIT sang Mozilla Public License Version 2.0 từ 17:00 ngày 30/04/2023.
Mã nguồn của ZaDark trước 17:00 ngày 30/04/2023 vẫn phải tuân theo Giấy phép MIT.