Links
🔒

Chính sách bảo mật

Tiếng Việt
English

Dữ liệu cá nhân

ZaDark chưa bao giờ thu thập và sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như lịch sử duyệt web, mật khẩu,...

Dịch vụ của bên thứ ba

ZaDark sử dụng API Chrome (Chromium) hoặc WebExtensions Storage Sync để lưu trữ cài đặt của người dùng.

Personal Data

ZaDark had never collected and will never collect any personal data, browsing history, password,...

Third Party Services

ZaDark uses Chrome (Chromium) or WebExtensions Storage Sync API for storing user's settings.
Cảm ơn bạn vì đã tin tưởng sử dụng ZaDark!