Links
🔒

Điều khoản sử dụng

Tiếng Việt
English

Mô tả sản phẩm

 • ZaDark là tiện ích giúp kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo PC và Web. ZaDark có mặt trên Windows, macOS, Chrome, Safari, Edge, Opera và Firefox.
 • ZaDark cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện, phông chữ và cỡ chữ, chống nhìn trộm tin nhắn và ẩn trạng thái như Đang soạn tin (Typing), Đã nhận (Received) và Đã xem (Seen).

Quyền sở hữu

 • ZaDark là sản phẩm từ Quaric, không phải sản phẩm từ Zalo Group.
 • ZaDark được phát triển và sở hữu bởi Quaric.

Phạm vi sử dụng

ZaDark có thể được cài đặt và sử dụng trên các trình duyệt như Chrome, Safari, Edge, Opera, Firefox (Zalo Web) và các nền tảng Windows và macOS (Zalo PC).

Mã nguồn mở

 • ZaDark là một dự án mã nguồn mở (https://go.quaric.com/zadark-github). Người dùng có thể xem và kiểm tra mã nguồn của ZaDark.
 • Mã nguồn của ZaDark được cung cấp miễn phí để sử dụng, sửa đổi và phân phối theo các quyền, giới hạn và điều kiện được liệt kê trong Giấy phép Mozilla Public License 2.0.

Bảo mật và quyền riêng tư

Dữ liệu cá nhân

 • ZaDark chưa bao giờ thu thập và sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như lịch sử duyệt web, mật khẩu,...
 • ZaDark không thay đổi bất cứ dữ liệu nào liên quan tài khoản Zalo của người dùng.

Dịch vụ của bên thứ ba

Thay đổi và chấm dứt

Quaric có quyền thay đổi hoặc cập nhật ZaDark trên tất cả nền tảng, bao gồm tính năng, tuỳ chỉnh và điều khoản sử dụng. Người dùng có quyền chấm dứt việc sử dụng ZaDark bất kỳ lúc nào.

Trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

ZaDark không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát, thiệt hại hoặc rủi ro nào phát sinh từ việc sử dụng ZaDark. Việc sử dụng ZaDark hoàn toàn có trách nhiệm của người dùng.
Vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi cài đặt và sử dụng ZaDark. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Product Description

 • ZaDark is an extension that helps you enable Dark Mode for Zalo PC and Web. ZaDark is available on Windows, macOS, Chrome, Safari, Edge, Opera, and Firefox.
 • ZaDark allows users to customize the interface, adjust font styles and sizes, prevent message snooping, and hide status indicators such as Typing, Received, and Seen.

Ownership

 • ZaDark is a product by Quaric and is not a product of Zalo Group.
 • ZaDark is developed and owned by Quaric.

Scope of Use

ZaDark can be installed and used on browsers such as Chrome, Safari, Edge, Opera, Firefox (Zalo Web), and on Windows and macOS platforms (Zalo PC).

Open Source

Privacy and Security

Personal Data

 • ZaDark had never collected and will never collect any personal data, browsing history, password,...
 • ZaDark does not alter any data related to your Zalo account.

Third Party Services

 • ZaDark uses Chrome (Chromium) or WebExtensions Storage Sync API for storing user's settings.
 • ZaDark PC and Web utilize the Fetch API and Google Fonts CSS API to provide custom font customization features from Google Fonts, enabling users to personalize the Zalo interface.

Changes and Termination

Quaric reserves the right to modify or update ZaDark on all platforms, including its features, customizations, and terms of use. Users have the right to terminate their use of ZaDark at any time.

Responsibility and Limitation of Liability

ZaDark shall not be held responsible for any loss, damage, or risk arising from the use of ZaDark. The use of ZaDark is entirely at the user's own responsibility.
Please read and understand the terms of use before installing and using ZaDark. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us for clarification.